دسته: متوسطه دوم

تدریس درس حسابان یازدهم ریاضی

تدریس درس حسابان یازدهم ریاضی

ویدئو تدریس هندسه یازدهم

ویدئو تدریس هندسه یازدهم

تدریس ریاضی پایه یازدهم در شبکه آموزش

تدریس ریاضی پایه یازدهم در شبکه آموزش

تدریس ریاضی و امار دهم انسانی

تدریس ریاضی و امار دهم انسانی

تدریس یازدهم انسانی “ریاضی”

تدریس یازدهم انسانی “ریاضی”

تدریس دوازدهم انسانی ریاضی”تابع و دامنه تابع”

تدریس دوازدهم انسانی ریاضی”تابع و دامنه تابع”

تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

تدریس ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی

تدریس هندسه دوازدهم ریاضی

تدریس هندسه دوازدهم ریاضی

تدریس هندسه دوازدهم ریاضی

تدریس هندسه دوازدهم ریاضی